Voorwaarden

lorem ipsum dolor sit amet

Algemene voorwaarden Hondenopvang Zwart:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Groepshuisvesting’: De hond wordt tezamen met andere honden gehuisvest.

‘Gesloten huisvesting’: De hond wordt gehuisvest in een ruimte waarin één hond verblijft. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hondenopvang Zwart als dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst Tussen Hondenopvang Zwart en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra Hondenopvang Zwart de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, danwel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op ontbinding of verwerping uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 BW, voorzover hij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 1. Hondenopvang Zwart zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Hondenopvang Zwart vereist, heeft Hondenopvang Zwart het recht bepaalde werkzaamheden door een door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hondenopvang Zwart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hondenopvang Zwart worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hondenopvang Zwart zijn verstrekt, heeft Hondenopvang Zwart het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Hondenopvang Zwart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hondenopvang Zwart is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
Artikel 5 Gezondheid van de hond 1. Opdrachtgever staat er voor in dat de hond alle vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Dit geldt in het bijzonder voor de ziekte van Carré en parvovirusinfectie. 2. Indien op enig moment blijkt dat het voer voor de hond ontoereikend is l Hondenopvang Zwart gerechtigd hetzelfde voer danwel voer van dezelfde kwaliteit aan te kopen. Opdrachtgever is gehouden de daaruit voortvloeiende kosten te voldoen.

3. Indien op enig moment blijkt dat de hond niet alle vereiste vaccinaties heeft ondergaan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die door Hondenopvang Zwart wordt geleden. 4. Indien de hond overlijdt stelt Hondenopvang Zwart opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte. 5. Hondenopvang Zwart is verplicht het stoffelijk overschot van de hond tot één week na voormeld bericht aan de opdrachtgever te bewaren. Indien opdrachtgever de hond binnen voormelde termijn niet ophaalt zal Hondenopvang Zwart het stoffelijk overschot middels destructie laten verwijderen. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van opdrachtgever. 6. Hondenopvang Zwart is in voorkomend geval gerechtigd op zijn kosten door een dierenarts sectie te laten verrichten. Hondenopvang zwart zal opdrachtgever zo mogelijk voordien informeren. 7. Opdrachtgever is gerechtigd op zijn kosten door een dierenarts (contra)sectie te laten verrichten. Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hondenopvang Zwart zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken. Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hondenopvang Zwart zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hondenopvang Zwart de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hondenopvang Zwart daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 4. Opdrachtgever is gerechtigd om binnen redelijke termijn nadat Hondenopvang Zwart heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst De vorderingen van Hondenopvang Zwart op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: – na het sluiten van de overeenkomst aan Hondenopvang Zwart ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – Hondenopvang Zwart de opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Hondenopvang Zwart bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hondenopvang Zwart. 2. Indien een klacht gegrond is, zal Hondenopvang Zwart de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Hondenopvang Zwart slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (Aansprakelijkheid). Artikel 10 Honorarium 1. Hondenopvang Zwart is gerechtigd om stijgingen in de voerprijs door te berekenen, ongeacht of een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht één maand na de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgever. 2. Indien de verhoging van het honorarium meer dan 5 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging van het honorarium plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging. 3. Het honorarium is exclusief BTW, kosten dierenarts en geneesmiddelen waaronder middelen ter ontworming en redelijke kosten te bescherming van het leven van de hond. Artikel 11 Betaling 1. Betaling dient te geschieden bij vertrek van de hond, doormiddel van wettig betaalmiddel ten kantore van Hondenopvang Zwart;

Hondenopvang Zwart en opdrachtgever kunnen in een bijzondere situatie schriftelijk afwijkende betalingsafspraken maken. 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 12 Incassokosten 1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de opdrachtgever ingeval van tekortkoming verschuldigd: – over de eerste Euro 2.500,00 15% – over het meerdere tot Euro 5.000,00 10% – over de volgende € 5.000,00 5% – over de volgende 190.000,00 1% Indien Hondenopvang Zwart aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 2. De opdrachtgever is jegens Hondenopvang Zwart de door Hondenopvang Zwart gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Hondenopvang Zwart en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Artikel 13 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van Hondenopvang Zwart is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de nota over de betreffende maand waarin het voorval heeft plaatsgevonden. 2. Hondenopvang Zwart is niet aansprakelijk voor schade aan een hond waarvoor de opdrachtgever heeft gekozen dat die in de groepshuisvesting is geplaatst en door een hond is aangericht. 3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hondenopvang Zwart of haar bedrijfsleiding.

4. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels. Artikel 14 Overmacht 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Hondenopvang Zwart zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Hondenopvang Zwart, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hondenopvang Zwart; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hondenopvang Zwart afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 2. Hondenopvang Zwart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hondenopvang Zwart haar verbintenis had moeten nakomen. 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hondenopvang Zwart opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hondenopvang Zwart niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Indien Hondenopvang Zwart bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 15 Geschillenbeslechting 1. De Rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Hondenopvang Zwart en de opdrachtgever kennis te nemen. Hondenopvang Zwart blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever. Artikel 16 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Hondenopvang Zwart en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden Hondenopvang Zwart is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Hondenopvang Zwart zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.